Onze antwoorden

05 Oktober 2018

Onze antwoorden

* Stemtest Het Nieuwsblad/De Standaard Wie online de stemtest van Het Nieuwsblad/De Standaard invulde, kreeg door een technische fout bij de toelichting van de stellingen voor Groen enkel de vermelding ‘a’ te zien. Via deze link vind je de toelichting bij de stellingen. Ondertussen is het probleem opgelost en krijg je alle antwoorden van Groen Zoersel rechtstreeks te zien in de stemtest. Via het Nieuwsblad of via de Standaard

1* De gemeente moet winkels maximaal toelaten om zondag open te zijn.

Niet akkoord. Groen wil respect voor de sinds lang afgesproken zondagsrust. Dit is niet alleen een individueel recht, maar ook een collectief goed. Daarom moeten gemeenten geen extra druk leggen op winkels om zondag open te zijn. Afwijkingen op de zondagsrust kunnen, maar zijn de uitzondering.

2* De gemeente moet eerder investeren in bedrijven dan in meer groen.

Niet akkoord. De maatschappelijke waarde van publiek groen, open ruimte, bossen en natuurgebied is zo groot dat elk lokaal bestuur hierin moet investeren. De open ruimte en de bossen zijn schaars in Vlaanderen en ze verminderen nog elke dag. Wel is de gemeente verantwoordelijk om een kmo-vriendelijk beleid te ontwikkelen, bv. door kernversterking.

3* De gemeente moet burgers stimuleren om kleiner te gaan wonen.

Akkoord. Nu al zien we dat burgers spontaan kleiner gaan wonen. Dat is een wenselijke trend. Gemeenten kunnen deze stimuleren en versterken, bv. door bij de ontwikkeling van de eigen gronden de voorkeur te geven aan bescheiden woningen of door alternatieve woonvormen. Zo woon je in een project van cohousing net groter door de gemeenschappelijke ruimtes die je erbij krijgt.

4* In Zoersel mogen er geen sociale woningen meer bijkomen.

Niet akkoord. De Vlaamse regelgeving voorziet dat tegen 2023 negen procent van het totale woonpatrimonium in een gemeente bestaat uit sociale huisvesting. Zoersel is nog ver verwijderd van dit percentage. Een groot aantal gezinnen kan onmogelijk op eigen kracht voorzien in gepaste en voor hen betaalbare huisvesting. Gezien hun recht op wonen, is het de overheid die hen dan moet bijstaan om huisvesting te vinden. De gemeente speelt daar een belangrijke rol in en dient die ook in de toekomst te blijven spelen.

5* De inwoners moeten inspraak krijgen in de begroting van de gemeente.

Akkoord. Groen wil burgers meer inspraak geven in het budget van de gemeente. Zo stellen wij voor om wijkbudgetten in te voeren, een budget waarover een wijk beschikt om er kansen te creëren om er een betere plek van te maken waar iedereen zich thuis voelt.

6* Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeente uitvoeren.

Niet akkoord. Mensen met een leefloon hebben recht op een individuele begeleiding, die rekening houdt met hun persoonlijke situatie. Samen met andere partners (zoals de VDAB) kan de gemeente een gepast voortraject uitwerken dat hun kansen op lange termijn maximaliseert. Dat betekent ook dat mensen met een leefloon niet verplicht worden aangesproken om als tegenprestatie voor de uitkering gemeenschapstaken uit te voeren.

7* Onze gemeente moet een fusie aangaan met een buurgemeente.

Niet akkoord. Zoersel (met haar drie deelgemeenten) is groot genoeg om een eigen beleid te voeren. Eén van de krachten van een gemeentelijk beleid is dat deze dicht bij de bevolking staat. Samenwerking met andere gemeenten op specifieke domeinen kan door de schaalvergroting winst opleveren en is wel aangewezen.

8* Straten mogen onderbroken worden om het sluipverkeer te verminderen.

Akkoord. Sluipverkeer tegengaan kan op verschillende manieren, bv. door tonnagebeperking, een verbod op doorgaand verkeer, snelheidsbeperking, maar eventueel ook door knips te voorzien.

9* Er moet streng opgetreden worden tegen fietsers die verkeersregels overtreden.

Niet akkoord. Groen verwacht van alle weggebruikers dat ze zich aan de regels houden en hoffelijk zijn in het verkeer. Prioritaire aandacht moet gaan naar die verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid het meest in gevaar brengen. Dat betekent dat we ook moeten optreden tegen verkeersovertredingen van fietsers die de veiligheid in het gedrang brengen. Maar dit mag niet ontaarden in een heksenjacht tegen fietsers.

10* De lokale politie moet meer controleren op snelheid.

Akkoord. Controles op snelheid, foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur en zwaar vervoer in de dorpskernen zijn nodig om de verkeersveiligheid in Zoersel te verhogen.

11* Als de ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen, moet het OCMW bij de kinderen aankloppen.

Niet akkoord. Groen vindt niet dat kinderen moeten belast worden met de rusthuisfactuur van hun ouders. Vooraleer het OCMW de kosten draagt, moet het dossier wel grondig onderzocht worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand eerst alles wegschenkt aan de kinderen, om vervolgens onvermogend verklaard te worden en zo de factuur af te schuiven op het OCMW.

12* Gemeentelijke scholen die warm eten aanbieden, mogen ook halal-vlees voorzien.

Akkoord. De school mag dit aanbieden in het kader van redelijke tegemoetkomingen aan religieuze minderheden. Wanneer ze geen onevenredige last voor de schoolorganisatie inhouden, zijn onderhandelde aanpassingen een meerwaarde voor het succesvol samenleven op school.

13* De school waar kinderen worden ingeschreven, moet bepaald worden door wie zich het eerste inschrijft.

Niet akkoord. Het tijdstip waarop men aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Alle ouders hebben recht op maximale keuzevrijheid. Ouders kunnen zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om zich aan te melden. Dat is veel transparanter en eerlijker.

14* Als gezinnen de schoolrekening niet kunnen betalen, moet de gemeente bijspringen.

Akkoord. Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen. Lokale besturen kunnen de scholen ook aanmoedigen om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden en kinderen niet als tussenpersonen te gebruiken bij communicatie over betaalmoeilijkheden.

15* De gemeente moet zo veel mogelijk windmolens plaatsen in de gemeente.

Akkoord. Groen moedigt de uitbreiding van het aantal windmolens aan. De inplanting ervan moet weldoordacht gebeuren, dus met respect voor mens en natuur. Het is ook steeds belangrijk om voldoende draagvlak te hebben bij de bevolking voor de komst van één of meerdere windmolens in hun omgeving. Dit kan bv. door het organiseren van burgerparticipatie in een project.

16* De politie moet niet alleen tegen drugsdealers, maar ook tegen drugsgebruikers optreden.

Niet akkoord. De politie heeft een brede taak: niet alleen een repressieve maar ook een preventieve. De prioriteit gaat naar de aanpak van dealers. Druggebruik willen we in de eerste plaats aanpakken als een gezondheidsprobleem. Optreden van politie tegen gebruikers is wel aangewezen als het gepaard gaat met overlast of criminaliteit.

17* Het centrum van de gemeente moet autovrij worden gemaakt.

Akkoord. In Zoersel is dit wel slechts beperkt mogelijk en zeker niet van toepassing op het ganse centrum. Er moet vooral worden ingezet op autoluwe zones waar voorrang gegeven wordt aan voetgangers en fietsers.

18* Onze gemeente moet meer opvangplaatsen voor asielzoekers voorzien.

Akkoord. Groen is voorstander van kleinschalige opvang in Lokale Opvanginitiatieven. Elk lokaal bestuur moet zijn steentje bijdragen. Zeker voor erkende vluchtelingen of extra kwetsbaren zorgt dit voor een snellere integratie, kennis van het Nederlands en toeleiding naar een job.

19* Verenigingen moeten gratis gebruik kunnen maken van gemeentelijke lokalen.

Akkoord. Gratis of voor een beperkt bedrag infrastructuur op een laagdrempelige manier ter beschikking stellen is een goed idee. Elke organisatie moet wel op gelijke voet worden behandeld.

20* In het centrum moeten er parkeerplaatsen bijkomen.

Niet akkoord. De publieke ruimte in het centrum is beperkt. Alles aan de auto geven, komt de leefkwaliteit niet ten goede. Investeren in verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers zorgt er voor dat inwoners zich minder met de auto verplaatsen en er geen bijkomende parkeerplaatsen nodig zijn.

21* Het containerpark moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden.

Niet akkoord. Goedkoper of gratis maken stimuleert inwoners niet om afval te vermijden. De tarieven van het recyclagepark moeten burgers stimuleren om zo weinig mogelijk afval te produceren en tegelijkertijd recyclage aanmoedigen van het afval dat toch wordt geproduceerd.

22* De gemeente moet (meer) subsidies voorzien om huizen energiezuiniger te maken.

Akkoord. Dit is een win-win. Goed voor het klimaat en goed voor het budget van een gezin. Ook de huurwoningen mogen niet vergeten worden, want zij zijn vaak in slechte staat.

23* De gemeente mag praktijktesten gebruiken om discriminatie op te sporen bij verhuurders.

Akkoord. Om het grondrecht op wonen voor iedereen te kunnen garanderen, moet discriminatie op de woningmarkt verbannen worden. Praktijktesten zijn een goed instrument om dergelijke discriminatie op te sporen.

24* Er moet meer geïnvesteerd worden in sportinfrastructuur in mijn gemeente.

Akkoord. Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. Het lokaal bestuur is op dit vlak de hoofdverantwoordelijke. In Zoersel is in het verleden al wel veel geïnvesteerd in sportinfrastructuur.

25* De gemeente mag schulden aangaan om een grote investering te doen in dorpsvernieuwing.

Akkoord. Net zoals bij de aankoop van een huis moet je soms schulden aangaan om een grote investering te doen. Dat is ook zo voor de gemeente. Naast financiële schulden zijn ook slecht onderhouden gebouwen, wegen of rioleringen vormen van schuld. Het zijn kosten die in de toekomst moeten betaald worden. Een beleid op lange termijn houdt hier rekening mee.