Een onvoldoende voor gemeentelijke begroting en meerjarenplan

26 Maart 2013

Groen kan zich niet akkoord verklaren met de begroting voor 2013 en het meerjarenplan 2013 ? 2015, beide behandeld tijdens de gemeenteraad van 19 maart. Milieu en natuur staan de volgende jaren stil in Zoersel, bepaalde sociale toelagen worden afgeschaft en minder geld voor noord - zuid beleid. Groen geeft de begroting en het meerjarenplan dan ook een dikke onvoldoende. Allereerst is Groen van mening dat een begroting en een meerjarenplan moeten kaderen in een beleidsnota waarin de beleidslijnen op lange en korte termijn worden uitgetekend. Die beleidsnota is er meer dan 5 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds niet! Zijn N-VA en CD&V het nu nog steeds niet eens over het beleid dat ze de volgende jaren willen voeren of vinden ze het niet de moeite om dit aan de inwoners van Zoersel te melden? Daar hebben we voorlopig het raden naar. Beide mogelijkheden stemmen alleszins tot nadenken.Groen beseft zeer goed dat de gemeentelijke financiën niet onuitputtelijk zijn en er keuzes moeten gemaakt worden. De prioriteiten van N-VA en CD&V zijn evenwel niet de onze. Veel geld voor gebouwen en voertuigen, weinig voor mens en milieu. Hoewel beide partijen in hun verkiezingsprogramma's elk op hun manier opkwamen voor een warme, solidaire en duurzame samenleving, is hier in de concrete uitwerking bitter weinig van te merken. De cijfers spreken voor zich. Het meerjarenplan voorziet voor "duurzaam omgaan met onze omgeving, ons leefmilieu en onze natuur" in 2013 slechts een beperkte investering van 37.900 EUR (waarvan 15.500 EUR gesubsidieerd wordt) om lopende projecten uit te voeren. Voor 2014 en 2015 worden zelfs helemaal geen investeringen gepland. Toelagen aan gezinsvervangende tehuizen, thuiszorgdiensten, beschutte werkplaatsen en thuisbegeleidingsdiensten waar inwoners uit onze gemeente terecht kunnen, worden afgeschaft.We betreuren ook dat in de personeelskosten de hakbijl wordt gezet, zij het via zogenaamde 'natuurlijke' afvloeiingen. Groen Zoersel wil waakzaam blijven voor dergelijke lineaire maatregelen, waarbij personeel eerder wordt bekeken als een kostenpost, dan als mensen met competenties die dagelijks het beste van zichzelf geven om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening naar de burger te garanderen.Mede onder impuls van Groen groeide Zoersel de afgelopen decennia uit tot een koploper in Vlaanderen op het vlak van noord -zuid beleid. Als één van de weinige gemeenten voorzag zij 0,7 % van het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Door het ontbreken van een beleidsnota is een definitieve uitspraak nog niet mogelijk, maar blijkbaar wordt een vermindering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking met zo'n 10 % ernstig overwogen. Hiermee zou, onder impuls van N-VA en CD&V, Zoersel voor het eerst onder de historische 0,7 %-drempel zakken. De stem van het Zuiden klinkt blijkbaar niet hard genoeg bij deze bestuursploeg.