N-VA en CD&V houden halsstarrig vast aan brede Krimveldweg

26 Juni 2013

Op 21 mei behandelde de gemeenteraad voor de eerste maal het rooilijn- en onteigeningsplan van de zone Sint-Martinusstraat dat opgesteld werd naar aanleiding van de geplande rioleringswerken. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt diende er een amendement in om de rooilijnbreedte in de ganse Krimveldweg te beperken tot 10 i.p.v. 12 meter. Hij haalde hiervoor volgende argumenten aan: praktisch alle bewoners van de Krimveldweg dienden een gezamenlijk bezwaarschrift in met deze vraag omwille van de verkeersveiligheid en het onnodig vellen van een aantal prachtige bomen van meer dan 100 jaar oud; een smallere rijweg in de Krimveldweg brengt geen toename van het verkeer in de omliggende straten met zich mee; en er bestaan blijkbaar geen grote technische bezwaren.  Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) reageerde besluiteloos op het ingediende amendement en besloot het punt te verdagen. N-VA en CD&V maakten de volgende weken blijkbaar tijd om de violen gelijk te stemmen. Zij plaatsten het rooilijn- en onteigeningsplan van de zone Sint-Martinusstraat in ongewijzigde versie opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van 18 juni. Groen diende hierop nogmaals het beperken van de rooilijnbreedte tot 10 meter in de ganse Krimveldweg als amendement in met  twee bijkomende argumenten. Het schepencollege oordeelde op 3 juni dat de rooilijnbreedte in het eerste stuk van de Krimveldweg tussen Halle Dorp en de Sint-Martinusstraat wel best op 10 meter gebracht wordt om te vermijden dat dit stuk, nog meer dan vandaag al het geval is, als sluipweg wordt gebruikt. Dit geldt volgens Groen net zo goed voor de rest van de Krimveldweg. Verder nam het schepencollege in 2008, toen N-VA en CD&V ook deel uitmaakten van de meerderheid, het standpunt in dat in smallere straten met voor het grootste gedeelte enkel bewonersverkeer een rooilijnbreedte van 10 meter volstaat.Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt vroeg aan N-VA en CD&V om af te stappen van het algemeen principe om overal brede straten aan te leggen en voor de ganse Krimveldweg het gezond verstand te gebruiken. N-VA en CD&V hadden hier echter geen oren naar. Ook op een tweede amendement om toch minstens de rijwegbreedte te beperken tot 3,4 meter met twee betonstroken van 30 cm wilden zij niet ingaan. Bij de stemming van de amendementen kreeg Groen uiteindelijk enkel steun van sp.a.