Nog altijd bomen gekapt in Zoersel

29 Augustus 2020

Nog altijd bomen gekapt in Zoersel

Sinds anderhalf jaar maakt Groen opnieuw deel uit van de Zoerselse meerderheid. Wij zijn blij met de enthousiaste reacties over genomen initiatieven die de leefbaarheid en woonkwaliteit van de Zoerselaars verbeteren. Maar bij applaus hoort meestal ook kritiek. ‘Hoe is het mogelijk, met Groen in de meerderheid, dat er nog zo veel bomen worden gekapt om huizen te bouwen en bij rioleringswerken?’ Dit is een vraag die ons vaak wordt gesteld.

België is een land met een desastreuze ruimtelijke ordening. Denk maar aan de lintbebouwing die ook voor Zoersel kenmerkend is. We dragen een erfenis mee uit het verleden – de Gewestplannen  uit de jaren 1970 - waarbij gebieden die veel beter een andere bestemming hadden gekregen toch als woonzone werden ingekleurd. De regelgeving is op dit vlak zeer rechtlijnig: bouwgrond is bouwgrond, met of zonder bomen. Op bouwgrond langs een uitgeruste weg mag altijd een woning komen. Daar kan een gemeente of politieke partij die deel uitmaakt van het bestuur niets aan veranderen.

Wat de aanpak van rioleringswerken betreft, zijn we momenteel nog gebonden aan beslissingen uit het verleden. Bij nieuwe rioleringswerken engageert het gemeentebestuur zich om een maximaal aantal bomen te behouden. Bomen zijn niet alleen belangrijk voor de waterhuishouding, zuivere lucht en de bestrijding van de klimaatopwarming. Ze creëren tegelijk een “visuele vernauwing” wat maakt dat mensen minder snel rijden.
 


Doet de gemeente dan helemaal niets om de kaalkap tegen te gaan? Zeker wel. Maar projecten die binnen de mogelijkheden van de gemeente werden geweigerd, kan je niet zien. Projecten die werden toegestaan wel. Zo is het de bedoeling om zo veel mogelijk bebouwing op ongewenste plekken te voorkomen. In dit kader heeft Zoersel al een ruimtelijk uitvoeringsplan om een reeks binnengebieden te vrijwaren van bebouwing en is er momenteel een gemeenteraadsbesluit in voorbereiding om aan te duiden op welke locatie welk soort van bebouwing gewenst is.

Kan Zoersel niet best een bouwstop invoeren voor grotere projecten? Deskundigen geven ons de raad om dit niet te doen. Een dergelijke bouwstop is allereerst juridisch moeilijk af te dwingen. Bovendien heeft onze gemeente nu al een visie over welke richting ze wil uitgaan qua ruimtelijke ordening: kernversterking zonder bovenmatige hoogbouw met de nadruk op het creëren van groene, open plekken in de dorpskernen en het beperken van woonontwikkeling buiten de kernen.

Ook op het vlak van kapvergunningen hanteert de gemeente strenge normen. Bomen mogen enkel gekapt worden indien nodig voor het oprichten van constructies of indien ziek. Waar mogelijk wordt telkens een heraanplant van inheemse hoogstammige loofbomen opgelegd. Voor een boom die ‘te veel vuiligheid’ geeft, krijgt niemand een kapvergunning.

Ondanks alle goede intenties om Zoersel zo groen mogelijk te houden, zullen er ook in de toekomst nog bomen sneuvelen. Samen met onze coalitiepartners zal Groen echter alles in het werk stellen om er zo veel mogelijk te behouden en om er bijkomend aan te planten.