Uitvoering NIP Zoerselbos

02 Augustus 2012

Na jaren van voorbereiding start de uitvoering van twee fasen die het Natuurinrichtingsproject Zoerselbos concreet invullen.   Een eerste fase voorziet in het bestrijden van een aantal uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers. Maar ook wilgen, populieren, dennen en fijnsparren worden verwijderd ten voordele van streekeigen loofbos en kleinschalige hooilanden. Daarnaast worden nog een aantal kleinere ingrepen uitgevoerd: beperkt oeverherstel van de Binnenste Monnikenloop, het oplossen van twee vismigratieknelpunten op de Tappelbeek, het verwijderen van een tiental vierkante meter Japanse duizendknoop en bamboe en het afgraven van enkele fosfaatverzadigde graslanden. Deze en nog andere werken zullen het natuureigen karakter van het Zoerselbos versterken.   Fase twee behelst de werken die het Zoerselbos beter toegankelijk moeten maken voor zachte recreanten. Deze week begint de her aanleg van het deel van de Hallebaan in het bos. Na de uitvoering - gepland eind augustus, zodat de schoolgaande jeugd er in september volop gebruik kan van maken - zal de Hallebaan enkel nog toegankelijk zijn voor dienstverkeer, aangelanden, wandelaars, fietsers en menners, zodat zij in alle rust van dit stuk Zoerselbos kunnen genieten. Ruiters krijgen een apart pad enkele tientallen meter verder in het bos.   Verder worden op verschillende plaatsen infoborden en zitbanken voorzien. Slagbomen, poorten of barelen met voetgangerssluizen zullen fietsers, ruiters en wandelaars op het juiste pad sturen en de auto's de toegang ontzeggen.   Bob Peeters, onze schepen die alle voorbereidende vergaderingen heeft bijgewoond, blikt tevreden terug op de goede samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. "Dit project vervult twee doelstellingen: enerzijds onze natuur die zo onder druk staat nieuwe kansen bieden; anderzijds het publiek de mogelijkheid geven om van die natuur te genieten."