Beleidsplan 2019-2024

Vanaf 7 januari bestuurt Groen samen met N-VA en Open Vld onze gemeente. Met onze coalitiepartners kiezen we voor een ambitieus project om van Zoersel een koploper te maken op vlak van onder meer klimaatbeleid en duurzame mobiliteit. Samen met hen stelden we de beleidsnota voor op de gemeenteraad van 22 januari.

 

Een blik op de beleidsnota

 
Vanaf 7 januari bestuurt Groen samen met N-VA en Open Vld onze gemeente. Met onze coalitiepartners kiezen we voor een ambitieus project om van Zoersel een koploper te maken op vlak van onder meer klimaatbeleid en duurzame mobiliteit. Samen met hen stelden we de beleidsnota voor op de gemeenteraad van 22 januari.
 
 

Een daadkrachtig milieu- en natuurbeleid


Zoersel wil de volgende jaren absolute prioriteit geven aan een daadkrachtig milieubeleid waarin we de engagementen van het burgemeestersconvenant realiseren. De ambitieuze doelstelling hier is om de CO2 uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40 %. De uitwerking van het convenant in een klimaatplan met concrete acties vormt hierin de leidraad. Niet enkel plannen, maar doen!

Een greep uit de geplande acties om onze leefomgeving te verbeteren: waar mogelijk zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen via samenwerking met een burgercoöperatie, een versnelde overschakeling van de openbare verlichting op LED, bij elk project zoeken naar de beste manier om water te laten infiltreren, een campagne ‘verpakkingsvrije gemeente’ en een Zoersel Zonder Zwerfvuil.
 

Een sterk natuurbeleid wenst de open ruimte, die steeds meer onder druk komt te staan, te vrijwaren en te versterken. Hiervoor plant de nieuwe bestuursploeg o.a. volgende acties: voldoende subsidies voor het beheer en de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen, een herbestemming van het Boshuisje, aandacht voor robuuste natuur door het versterken van de natuurverbindingen tussen het Zoerselbos, het Zalfens Gebroekt en Blommerschot. Onder het project ‘bijenactieplan’ zorgen zowel de gemeente als de burgers voor meer biodiversiteit in het openbaar domein en in privé tuinen, door bij- en vlindervriendelijke aanplantingen.

 

Duurzame mobiliteit op kop

 
Het verhogen van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers staat centraal in het mobiliteitsbeleid. Zij vormen geen aandachtspunt, maar het uitgangspunt.
Voetpaden horen comfortabel te zijn: voldoende breed, vrij van obstakels, veilig en comfortabel voor rolstoelgebruikers. Zebrapaden op regelmatige afstand zorgen voor voldoende en veilige oversteekplaatsen.

Zone 30 wordt, waar aangewezen, verder ingevoerd in de dorpskernen, schoolomgevingen en op andere plaatsen binnen de bebouwde kom. Doorgaand verkeer hoort niet thuis in woonwijken. In de dorpskernen komt een netwerk aan fietsstraten. We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen door het invoeren van schoolstraten. In een fietsbibliotheek kunnen alle kinderen tot 12 jaar kinderfietsen uitlenen.
 

De gemeente pleit bij De Lijn om het aantal busverbindingen naar Halle te verhogen. Ze streeft naar een uitbreiding van het aanbod van de buurtbus.
Zoersel wil gepaste maatregelen nemen om zwaar vrachtverkeer in de dorpscentra en woonwijken te weren. De gemeente neemt initiatieven om autodelen te stimuleren en maakt zelf ook gebruik van deelwagens.

 

De overige krachtlijnen van de beleidsnota

 
Deze bestuursploeg wil een beleid voeren dat de resterende open ruimte maximaal vrijwaart. We kiezen voor een verdichting van de woonkernen, waar alle mensen hun plek kunnen vinden. Bij voorkeur wonen er mensen van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar. Waar we aan kernversterking doen, staan we open voor nieuwe, innovatieve vormen van wonen en bouwen. Buitenproportionele appartementsgebouwen horen niet thuis in Zoersel. De gemeente vervangt zoveel als mogelijk verhardingen in woongebieden en het openbaar domein door groen aanplantingen. We zorgen voor een uitbreiding van het aanbod aan sociale woningen en betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.

Zoerselaren krijgen de volgende jaren de kans om mee te participeren in het beleid bij projecten met een grote impact op de lokale gemeenschap. Wijken ontvangen een eigen budget om duurzame ingrepen uit te voeren in hun leefomgeving. De gemeente beschouwt de diverse adviesraden als structurele partners die vanuit hun expertise mee vorm geven aan het lokaal beleid.

Samen met onze coalitiepartners vindt Groen dat een wedde van burgemeester of schepen volstaat als bezoldiging voor een politiek mandaat. Burgemeester en schepenen verbinden er zich toe om alle zitpenningen uit intercommunales die voortvloeien uit hun mandaat af te staan aan de gemeente.

Groen fractieleider Katrien Seynaeve drukte op de gemeenteraad van 22 januari zowel onze tevredenheid uit over de inhoud van de beleidsnota als over de manier waarop deze tot stand is gekomen. Haar volledige tussenkomst vind je hier.

 

Geen gratis huisvuilzakken meer

 
In het verleden ontving elke Zoerselaar vier gratis huisvuilzakken per jaar. Deze toekenning past niet in een duurzaam afvalbeleid volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarom besliste de huidige bestuursploeg om niet langer gratis huisvuilzakken te geven, een maatregel waarop de Vlaamse overheid via OVAM trouwens al jaren aandrong. Hiermee is het afvalbeleid in Zoersel eindelijk in lijn met de wetgeving. Personen met een beperkt inkomen die een Z-pas hebben, ontvangen wel een compensatie.

De oppositiepartijen bestempelden het afschaffen van de gratis huisvuilzakken op de gemeenteraad van 22 januari als een verkapte belastingverhoging. Groen schepen Marc De Cordt noemde het één van de vele acties die de volgende maanden en jaren genomen worden in het kader van een duurzaam klimaatbeleid. De gemeente zal de extra inkomsten dan ook inzetten voor nog meer klimaatvriendelijke acties.