GEMEENTERAAD 22-01-19 AGENDAPUNT 3. BESPREKING VAN DE BELEIDSINTENTIES

24 Januari 2019

GEMEENTERAAD 22-01-19 AGENDAPUNT 3. BESPREKING VAN DE BELEIDSINTENTIES

Tussenkomst Groen fractieleider Katrien Seynaeve Graag wil ik vanuit de Groen fractie de tussenkomsten van de fracties eindigen met een positieve noot. Waarbij we duidelijk onze appreciatie willen uitdrukken voor het bestuursakkoord dat hier vandaag voorligt. De schepenen hebben daarnet allen de diverse beleidsintenties uitvoerig toegelicht, en we gaan niet alles herhalen maar er een aantal zaken belichten. We zijn in eerste instantie verheugd over het inhoudelijk programma dat volop de kaart van duurzaamheid trekt. Maar dit niet alleen, met de samenstelling van de beleidsnota is ook de toon gezet voor een constructieve en positieve samenwerking tussen de drie coalitiepartners, NV-A, Open VLD en Groen. Ik licht de beide aspecten, zowel inhoud als proces, even toe. Het inhoudelijk accent op duurzaamheid is in deze tijden onvermijdelijk. De signalen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen zijn overduidelijk, en vragen om politieke verantwoordelijkheid. Als we kijken naar de massale opkomst op de voorbije klimaatmars van 2 december, of het nog meer recente engagement van jonge mensen die op straat komen, dan kunnen en mogen we deze signalen van duizenden terecht bezorgde burgers niet negeren. Zij zijn immers niet tevreden met mooie plannen, maar smeken om concrete acties. En die acties krijgen niet enkel vorm op niveau van de hogere overheden of de bedrijven, maar bij uitstek ook in lokale overheden. Inhoudelijk loopt de rode draad van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) doorheen heel het bestuursakkoord. De bijhorende icoontjes zijn echter meer dan een illustratie gekopieerd uit het Groen programma, of een vormelijk aspect. Ten eerste werkt de gemeente al met de SDG’s met grote betrokkenheid vanuit de administratie. Ten tweede zijn ze een duidelijk vertrekpunt voor concrete acties. Acties die nog verder vorm zullen krijgen vanuit het strategisch meerjarenplan, het klimaatactieplan, het mobiliteitsplan. De Groen fractie is terecht opgelucht dat er duidelijk werk wordt gemaakt van een duurzame mobiliteit, met een prominente plaats voor de actieve weggebruiker (voetgangers en fietsers), en gekaderd binnen een duidelijke visie en mobiliteitsplan. Er is in de beleidsnota inderdaad nog geen uitwerking in maatregelen op straatniveau, het is net de bedoeling dat dit verder vorm krijgt met inbreng van zowel experten (een adviesbureau dat recent is aangesteld), als de administratie, als via een participatief proces met de bewoners van de wijken op die deze maatregelen een impact hebben. Onze mooie natuur, het groen, en de open ruimte in onze gemeente blijven we koesteren en versterken. Ook een meer innovatief woonbeleid staat in de steigers, met innovatieve woonvormen voor de meest diverse doelgroepen en verdichting in de dorpskernen, die ook de lokale economie ten goede komt. Investeringen in duurzame energieproductie en -verbruik (zonnepanelen, LED, …) staan op stapel. Op vlak van sociaal beleid gaat geen enkel verworvenheid verloren, met ook nieuwe accenten bijvoorbeeld op buurtgerichte zorg. Bij diverse beleidsaspecten worden burgers in onze buurten en wijken voortaan zoveel mogelijk van bij de start betrokken. Om de doelstellingen van het bestuursakkoord te realiseren wordt er gewezen op het belang van de inzet van de administratie, met afdelings- en functie-overschrijdende samenwerking, waarin de personeelsleden hun talenten optimaal tot hun recht komen. We lichten er hier een aantal zaken uit die er voor ons duidelijk uitspringen, en gaan nu niet alle punten die hier daarnet door de schepenen zijn toegelicht herhalen. Tenslotte ga ik graag nog even in op het proces waardoor dit bestuursakkoord tot stand gekomen is. Hieruit is gebleken dat de verschillende coalitiepartners mekaar echt gevonden hebben op diverse terreinen. Er is niet over één nacht ijs gegaan. Deze tekst is niet tot stand gekomen via knip- en plakwerk uit de partijprogramma’s, dan hadden we het kunnen rond krijgen want dan hadden we het kunnen rondkrijgen op 1 of 2 bijeenkomsten. Er zijn veel meer bijeenkomsten dan dat geweest, alle punten grondig zijn doorgepraat tot er een duidelijke consensus was. Op deze manier is er een coherente visie en door de drie coalitiepartners gedragen programma tot stand gekomen om Zoersel te komende zes jaar samen te besturen. Waarin niet het partijbelang centraal staat, maar het belang van onze Zoerselse burgers, hun bezorgheden en bekommernissen, hun dromen. De Groen fractie kijkt er naar uit om de komende zes jaar op dit elan verder te gaan met deze coalitie, en om ook op een positieve manier samen te werken in constructieve voorstellen van andere partijen hier rond de tafel.