Zoersel door het oog van de Vlaamse Bouwmeester

05 September 2021

Zoersel door het oog van de Vlaamse Bouwmeester

Op vraag van de gemeente deed het bureau voor urbanisme BUUR in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester de afgelopen maanden een Bouwmeester Scan van Zoersel. Het leverde een bijzonder interessant eindrapport op met een analyse van het ruimtelijk beleid in onze gemeente en met een reeks aanbevelingen.

Allereerst enkele opmerkelijke vaststellingen. Zoersel heeft een aanbodprobleem op vlak van onbebouwde percelen: het zijn er veel meer dan de verwachte groeibehoefte de volgende decennia. Woonuitbreidingsgebied aansnijden is dus niet aan de orde. Onze bebouwde ruimte heeft een zeer laag ruimtelijk rendement, we wonen met weinig mensen op grote percelen. St.-Antonius is de deelgemeente die het best in aanmerking komt voor extra woongelegenheid. Het autogebruik is erg dominant in Zoersel, zelfs voor verplaatsingen in onze eigen gemeente.

De Bouwmeester Scan maakte een kritische analyse van het gevoerde beleid in Zoersel. Het vergunningenbeleid wordt als consequent omschreven, het klimaatplan als voorzichtig en voor het mobiliteitsplan geldt dat het onvoldoende radicale keuzes maakt in het voordeel van fietsers en voetgangers. De recente invoering van een aantal modale filters rond de Antwerpsedreef wordt als een goede aanzet beschouwd om sluipverkeer uit woonwijken te weren.

 Algemeen stelt de Bouwmeester Scan dat 
Zoersel wel ambitie toont, maar in de praktijk nog een te voorzichtig beleid voert.
Het team van de Vlaamse Bouwmeester formuleert een aantal aanbevelingen: zet fietsers op de eerste plaats, word koploper op vlak van energierenovaties, werk samen met de landbouw als partner en maak verkavelingen groener zonder ze te verdichten. Verder schuift het team vier strategische projecten naar voor: kwalitatieve kernversterking in St.-Antonius, op weg naar klimaatneutrale verkavelingen, een alternatief voor de geplande woonontwikkeling op de site Watermolen in Halle en een duurzaam landbouwpark Drengel - Einhoven.

Van Zoersel een échte fietsgemeente maken met een fundamentele ommekeer in hoe we ons verplaatsen, is voor het team van de Vlaamse Bouwmeester van fundamenteel belang. De focus moet volgens hun visie liggen op fietsparkeren en omrijbewegingen met de auto zijn aanvaardbaar om fietsen te bevoordelen.