Inspraak? Inspraak!

01 Juli 2018

Inspraak? Inspraak!

Participeren in het lokaal beleid? Wij kiezen toch om de 6 jaar onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad?

Groen vindt burgerparticipatie wél belangrijk. En wel vanaf het begin. Op die manier worden ideeën en belangen van het publiek van bij de start meegenomen in het proces en worden een belangrijke aanvulling ten opzichte van het traditioneel openbaar onderzoek.

Een breed overleg laat toe dat belangengroepen hun bekommernissen op tafel leggen voor er nog maar een plan op tafel ligt. Helaas moeten we vaststellen dat in het huidige PPS (Privaat Publieke Samenwerking) Halle dit niet loopt zoals het hoort.

Burgers hebben effectief hun zorgen kunnen uiten in de loop van het proces van de opmaak van de plannen van de dorpszaal, maar het ontbrak aan terugkoppeling van het bestuur. Vele belanghebbenden bleven op hun honger zitten omdat enkel de 2 hoofdgebruikers van die dorpszaal verder werden betrokken in de plannen. De rest moest het doen met een informatievergadering die de stand van zaken meegeeft. Informatie delen is helaas geen georganiseerde inspraak. Een gemiste kans dus.

Aan vertrouwen moet gebouwd worden. Er moet allereerst vertrouwen zijn in de eigen doelstellingen die je als gemeente wil bereiken. Daarnaast moet je oprechte interesse hebben in de andere partijen. Alleen dan kan je hun belangen in beeld krijgen en doorgronden. Misschien wel de lastigste component van bouwen aan vertrouwen: vroegtijdige transparantie. Dat betekent dat je in een vroeg stadium al je kaarten op tafel legt. Niet alleen PPS-projecten moeten zo aangepakt worden, maar ook complexe rioleringsdossiers en bijvoorbeeld de inplanting van de nieuwe technische dienst (zie apart artikel in deze e-nb).

Ons gemeenteraadslid Marc De Cordt stelde ook enkele gemeenteraden geleden dat alle mogelijke sites voor de dorpszaal best door een extern studiebureau werden bekeken. Helaas is de gemeenteraad daar niet in mee gegaan. Daarom hebben we op de voorbije gemeenteraad ons onthouden op de aangepaste goedkeuring van de kader- en architectenovereenkomst voor PPS Halle voor het ontwerp en de bouw van dorpszaal.

Een duidelijke vraag van Groen:

* Geef participatie een duidelijke plaats in het planningsproces

* Geef duidelijk aan waar, hoe en in welke mate participatie een invloed heeft op de besluitvorming

* Voorzie voldoende tijd en middelen

* Een participatief traject moet gedurende het hele project verder gezet worden en een blijvende terugkoppeling is noodzakelijk.

* Bij grote projecten moet het participatietraject door een extern bureau deel uitmaken van de aanbesteding zodat dit op een professionele en onafhankelijke manier gebeurt.

* Communiceer heel duidelijk op voorhand de krijtlijnen van het participatief proces, zodat geen verkeerde verwachtingen worden geschept.

* Bouw een projectwebsite rond een duidelijk afgebakend project en zorg voor een actualisatie hiervan tot na de uitvoeringsfase.

Enkel dan kan inspraak, échte inspraak worden!